latogatoi_szabalyzat_header_0

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

Vítame Vás v kaštieli Károlyiovcov vo Füzérradványi. Rekonštruovaný kaštieľ s bohatou históriou a jeho okolie je našou spoločnou kultúrnou a prírodnou hodnotou, preto si, prosím, pred návštevou pozorne prečítajte náš návštevný poriadok.

Vstupom do kaštieľa Károlyiovcov vo Füzérradványi prijímate pravidlá uvedené v návštevnom poriadku.

Kaštieľ a jeho park je majetkom štátu, je to pamiatková budova, preto, prosím, chráňme spolu naše hodnoty!

Naše zariadenie zamestnáva bezpečnostnú službu na základe zákona CLIX. z roku 1997 a nariadenia Ministerstva vnútra 27/1998. (VI. 10.).

V záujme bezpečnej návštevy dodržujte, prosím, nižšie uvedené pravidlá:

 • V parku kaštieľa sa každý zdržiava na vlastnú zodpovednosť. Zdržiavať sa v parku v prípade silného vetra, búrky je ZAKÁZANÉ!
 • Park kaštieľa je pamiatkovo chránený historický park. Je zakázané ohrozovať exempláre chránených rastlinných druhov, bez povolenia ich ničiť, poškodzovať, ohrozovať, poškodzovať ich biotopy.
 • V chránených prírodných oblastiach sú komunitné udalosti, ako aj premávka vozidiel – s výnimkou ciest určených na premávku pracovných strojov potrebných na výkon povolenej činnosti, ako aj vozidiel osôb plniacich svoje úlohy (s právomocou udelenou zvláštnym zákonom) – podlieha povoleniu.
 • Arborétum je počas otváracej doby prístupné bez zakúpenia vstupenky. Návštevu parku kaštieľa je možné uskutočniť spôsobom, ktorý neohrozuje alebo neruší ostatných návštevníkov, ani obyvateľov budovy kaštieľa, neznečisťuje, respektíve iným spôsobom nepoškodzuje zariadenia, vybavenie a stavby.
 • V arboréte je zakázané:
  • ukladanie odpadu alebo predmetov,
  • odhadzovanie odpadu, papierov, krabíc alebo baliaceho materiálu a obalov,
  • používanie plotov na cvičenie alebo na lezenie,
  • lezenie na stavby alebo na iné zariadenia,
  • vytváranie alebo udržiavanie ohnísk (napr. na grilovanie alebo na varenie), prevádzkovanie grilovacieho alebo varného zariadenia, ako aj táborenie.
 • Na území arboréta je venčenie psov povolené, ale iba na vôdzke.
 • Dbajte na svoje osobné cennosti, za opustené predmety neberieme zodpovednosť!
 • Pre držiteľov platného lístka je fotografovanie a zhotovovanie videonahrávky povolené.
 • V parku kaštieľa je fajčenie povolené iba na vyznačených miestach.
 • V prípademalolaatých o dodržovanie predpisov a zákazov, uvedených v návštevnom poriadku sa musia postarať osoby na ne dohliadajúce. Ustanovenia a zákazy tohto návštevného poriadku vás neoslobodzujú od zodpovednosti v prípade skutkov a opomenutí, ktoré sú už predpísané alebo zakázané inými právnymi predpismi (napr. lesným zákonom o rekreačných oblastiach v lesných oblastiach). V zmysle tohto návštevného poriadku pokyny osôb vykonávajúcich dozor v parku a v kaštieli musia byť – dodržiavané.
 • Návšteva výstavných miestností a využívanie služieb je možné iba po zakúpení vstupenky, ktorú zamestnanec pred vstupom do výstavných priestorov označí. Zakúpená vstupenka oprávňuje na jeden vstup v deň jej zakúpenia, počas otváracej doby. Vstupenku si, prosím, odložte až do ukončenia návštevy.
 • Vstupenku nie je možné vrátiť ani zameniť za inú vstupenku. Stratenú, zničenú alebo poškodenú vstupenku nie je možné nahradiť.
 • Výstavné priestory, dočasné výstavy, záhradu kaštieľa a podujatia navštevuje každý na vlastnú zodpovednosť.
 • Pri zakúpení vstupenky so zľavou majte, prosím, pri sebe preukaz oprávňujúci na zľavu a predložte ho v pokladni. V prípade absencie preukazu nie je možné vydať zľavnenú vstupenku.
 • Používanie šatne je z dôvodu ochrany umeleckých predmetov povinné. Do výstavných priestorov nie je možný vstup s balíkom, ruksakom a plecniakom na chrbte – nezávisle od ich veľkosti – ďalej s dáždnikom, pršiplášťom a vyzlečeným kabátom. Cennosti si môžete uložiť v bezplatnej šatni. Za cennosti uložené v šatni neberieme zodpovednosť.
 • V záujme zaistenia bezpečnosti umeleckých predmetov a bezpečnosti návštevníkov vo výstavných priestoroch funguje bezpečnostný kamerový systém na základe platného zákona o ochrane osobných údajov, podľa vlastných zásad ochrany osobných údajov. Stráženie výstavných priestorov a umeleckých predmetov vykonávajú strážcovia siení s pomocou bezpečnostnej služby.
 • Do areálu kaštieľa je zakázaný vstup návštevníkom pod vplyvom alkoholu, respektíve iných omamných látok, ako aj neprimerane oblečeným návštevníkom.
 • Do areálu kaštieľa je zakázaný vstup so zbraňou alebo predmetom jej podobným, s bodnými a reznými nástrojmi, respektíve s inými predmetmi ohrozujúcimi život, telesnú integritu, zdravie, alebo s predmetmi alebo materiálmi ohrozujúcimi umelecké predmety. (Pokiaľ je to zdravotne odôvodnené, je možné vziať si so sebou tekutinu, výhradne jeden kus max. 0,5 litrovej fľaše.)
 • Vo výstavných priestoroch je zakázané sadať si na okenné parapety, ďalej používať schody na iný ako zamýšľaný účel.
 • Do areálu kaštieľa je návštevníkom zakázaný vjazd osobným a nákladným motorovým vozidlom, motocyklom, motocyklom s prívesným vozíkom, skútrom a inými nevymenovanými prostriedkami vhodnými na dopravu (s výnimkou vozidla s povolením, prepravujúceho osobu so zníženou pohyblivosťou). Hostia prichádzajúci na bicykli alebo na kolobežke si v areáli kaštieľa môžu bicykel, kolobežku odložiť na vyznačenom mieste (na parkovisku). V areáli kaštieľa jazda na bicykli nie je povolená.
 • FOTOGRAFOVANIE, VIDEO NAHRÁVKY: Fotografie možno použiť výhradne na súkromné účely, ich komerčné použitie nie je povolené. (Svadobné fotenie je možné za poplatok, predom dohodnutým spôsobom, v predom dohodnutom termíne.) Fotografovaním, prosím, nerušte ostatných návštevníkov!
 • MOBILNÝ TELEFÓN: Buďte, prosím, ohľaduplný voči ostatným hosťom. V areáli kaštieľa stíšte svoj mobilný telefón a telefonovaním nerušte ostatných návštevníkov! Telefonovať, počúvať hudbu možno iba bez vyhlasnenia, so slúchadlami.
 • SKUPINOVÁ NÁVŠTEVA: Na našich výstavách môžu činnosť sprievodcu vykonávať iba kvalifikovaní sprievodcovia (s výnimkou sprievodcov disponujúcich povolením riaditeľa). Za dodržanie návštevného poriadku všetkými členmi skupiny nesie zodpovednosť vedúci skupiny, sprevádzajúci učiteľ, respektíve rodič (ďalej externý sprievodca disponujúci zvláštnym povolením udeleným pre daný prípad).
 • ZATVÁRACIE HODINY: Pokladňa sa zatvára 30 minút pred koncom otváracej doby. Pri zakúpení kombinovaných lístkov vezmite do úvahy otváraciu dobu!
 • FAJČENIE: V budovách kaštieľa je fajčenie zakázané! Nie je povolené ani fajčenie elektronickej cigarety. Na celom území slávnostného dvora a parku kaštieľa je fajčenie (vrátane fajčenia elektronickej cigarety) povolené iba na vyznačených miestach.
 • ZÁHRADA KAŠTIEĽA, SLÁVNOSTNÝ DVOR: V jazere v záhrade kaštieľa je kúpanie zakázané! Liezť na sochy, umelecké predmety v záhrade kaštieľa je zakázané!
 • V prípade mimoriadnej udalosti (napr. prírodná katastrofa, požiar, bombový poplach atď.) je návštevník povinný dodržiavať pokyny zamestnancov kaštieľa Károlyiovcov.
 • Neberieme zodpovednosť za stratené predmety!

 

Kaštieľ Károlyiovcov si vyhradzuje právo odoprieť možnosť návštevy zariadenia osobám a skupinám, nedodržiavajúcim návštevný poriadok. Návštevník, ktorý poruší tento návštevný poriadok, môže byť po upozornení na určitú dobu alebo definitívne vykázaný z budovy a môže proti nemu byť začaté úradné konanie. Za škody vyplývajúce z nedodržania návštevného poriadku nesie zodpovednosť osoba, ktorá porušila návštevný poriadok alebo osoba za ňu zodpovedná.

 

Ďakujeme Vám za láskavú spoluprácu!